فارسی
Saturday 18 May 2024

AliReza Aghababaie

Rank: Assistant ProfessorPhone:

02144252045

Email:

Research Areas
Seismic Design of Buildings، Seismic Rehabilitation of Existing Buildings، Seismic Behavior of Existing Unreinforced Masonry Buildings، Design of Reinforced Concrete Building، Seismic Design of Masonry Buildings، Performance-Based Earthquake Engineering

Institute:
Faculty of Engineering

Program:
Civil Engineering, Earthquake

Dr. علیرضا آقابابایی­ مبارکه

رتبه: استادیارتلفن:

02144252045

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
طراحی لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، رفتار لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های مصالح بنائی، مهندسی زلزله عملکرد مبنا

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
عمران - زلزله

Courses