علیرضا آقابابایی­ مبارکه

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144252045

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
طراحی لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، رفتار لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های مصالح بنائی، مهندسی زلزله عملکرد مبنا

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
عمران - زلزله

دکتر علیرضا آقابابایی­ مبارکه

رتبه: استادیارتلفن:

02144252045

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
طراحی لرزه ای سازه ها، بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، رفتار لرزه ای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های بتن مسلح، طراحی لرزه ای ساختمان های مصالح بنائی، مهندسی زلزله عملکرد مبنا

نام مرکز:
دانشکده فنی مهندسی

رشته:
عمران - زلزله

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، 1397 ادامه دارد.
 • معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشكده فني مهندسي، دانشگاه علم وفرهنگ، 1388-1386، 1397-1392.
 • مدیر کل تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، 1391-1388.
 • مدیر گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم وفرهنگ در دو مقطع زمانی، 1386-1383 و 1393-1392.
 • مدیر کل آموزش، دانشگاه علم و فرهنگ، 1386-1385.
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علم وفرهنگ، 1379، ادامه دارد.
 • عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور ایمن سازه فدک، 1384.
 • مدیر پروژه، مرکز تحقیقات نیرو، 1385-1378.
 • مدیر فنی شرکت مهندسین مشاور ایمن سازه فدک، 1394-1384.
 • همکار پروژه ­های طراحی و محاسبه ساختمان­ ها، مهندسین مشاور سرزمین، 1384-1381.
 • مشارکت فعال در پروژه­ های متعدد بهسازی لرزه­ ای مدارس کشور بعنوان مشاور یا مجری و یا مدیر طرح، 1390-1384
 • عضو کمیته علمی بهسازی لرزه ­ای مدارس کشور، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، 1390-1387.
 • مشارکت در مقاوم سازی ساختمانهای آسیب دیده در زلزله 1396 سرپل ذهاب، دانشگاه تهران.
 •  عضو کمیته دائمی بازنگری آیین ­نامه بتن ایران، 1393، ادامه دارد.
 • عضو کمیته تدوین و بازنگری دستورالعمل بهسازی لرزه­ ای ساختمان­ های موجود، نشریه 360، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، مسئول زیرکمیته فصل 6-بتن، 1392-1384.
 • عضو کمیته تصویب دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان­ های موجود، نشریه 364، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، 1387.
 • عضو گروه داوری دستورالعمل بهسازی لرزه ­ای ساختمان­ های مصالح بنایی غیر مسلح موجود، نشریه 376، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور، 1386.
 • مدیر گروه تهیه و تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای سقف­ های تیرچه و بلوک، نشریه 543، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور،1390.
 • عضو کارگروه تهیه ­کننده راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ­ای ساختمان ­های موجود،  نشریه­ های 1-363، 2-363 و 3-363، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، 1387.
 • مسئول بخش برق و مخابرات کارگروه فنی-تخصصی بازخوانی و بررسی متن نهایی راهنمای طراحی لرزه ­ای سامانه ­های برق­ رسانی و مخابرات، نشریه ­های 602 و 608، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، 1391.
 • همکاری فعال و موثر در پروژه ملی بررسی اثرات زلزله در سازه‌های نیروگاهی و پست‌ها تهیه و تدوین دستورالعمل بارگذاری، تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌های نیروگاهی و پست‌ها، مرکز تحقیقات نیرو، 1379-1376.
 • مدیر پروژه بررسی و مطالعه ویژگی‌های دینامیکی ده سازه نیروگاهی به روش ثبت لرزش محیطی (ارتعاشات محیطی)، مرکز تحقیقات نیرو، 1378-1376.
 • مدیر پروژه تهیه و تدوین استاندارد بارگذاری، تحلیل و طراحی لرزه‌ای سازه‌های نیروگاهی و پست‌ها، مرکز تحقیقات نیرو، 1383-1379.
 • مدیر پروژه تدوین ساختار عملی مدیریت بحران زمین‌لرزه در صنعت برق، مرکز تحقیقات نیرو، 1385-1382.
 • مدیر پروژه مطالعات بهسازی لرزه‌ای پست‌های برق تبریز و سردرود، مرکز تحقیقات نیرو، 1385-1383.
 • مدیر پروژه‌های مطالعات بهسازی لرزه‌ای نیروگاه های بخاری و سیکل ترکیبی شهید رجایی، مرکز تحقیقات نیرو، 1384-1382.
 • مدیر پروژه‌های مطالعات بهسازی لرزه‌ای نیروگاه های سیکل ترکیبی گیلان و سیکل ترکیبی کازرون،مرکز تحقیقات نیرو، 1384-1383).
 • مدیر پروژه مطالعات بهسازی لرزه ­ای ایستگاه راه ­آهن تهران، مرکز تحقیقات نیرو، 1384-1383.
 • مطالعه و بررسی خرابی­ های زمین‌لرزه‌های اخیر ایران ( منجیل، چنگوره، بم) بر روی تاسیسات صنعت برق، مرکز تحقیقات نیرو، 1384-1379.
 • مدرس دوره­ های آمادگی نظام مهندسی، موسسه خانه عمران و موسسه شریف، تهران، 1384-1381.
 • مهندس دارای صلاحیت­ های محاسبه، نظارت و اجرا  نظام مهندسي استان تهران.
 • عضو سازمان نظام مهندسي استان تهران.
 • تدریس دروس مختلف نظیر استاتیک، تحلیل سازه ­ها و طراحی ساز­ه ای بتن مسلح دوره کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، 1378، ادامه دارد.
 • تدریس دروس مختلف نظیر مهندسی زلزله و طراحی لرزه­ ای سازه­ های بتنی و فولادی دوره ­های کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ، 1388، ادامه دارد.
 • تدریس دروس بهسازی لرزه ­ای بناهای ارزشمند و مقاوم سازی لرزه­ ای ساختمان­ها دوره­ های کارشناسی ارشد، دانشکده معماری، دانشگاه شهید بهشتی، 1395-1390.

تحصیلات

 • کارشناسی ، 1373 ، مهندسی عمران-عمران ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارشناسی ارشد ، 1376 ، مهندسی زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف
 • دکتری ، 1396 ، مهندسی زلزله ، دانشگاه تهران

مقالات مجله‌ای


مقالات کنفرانسی


لیست تدریس