Cardinal Theme

بررسی ویژگی های دینامیکی سازه های فونداسیون های توربوژنراتورها در نیروگاههای حرارتی

در این مقاله فرآیند انجام آزمایش ثبت لرزش محیطی بر روی فونداسیون توربو ژنراتور نیروگاه و نتایج آن ارائه شده است. به زودی چکیده و متن کامل بارگذاری میشود.


علیرضا آقابابایی مبارکه