English
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

Cardinal Theme

بررسی ویژگی های دینامیکی سازه های فونداسیون های توربوژنراتورها در نیروگاههای حرارتی

در این مقاله فرآیند انجام آزمایش ثبت لرزش محیطی بر روی فونداسیون توربو ژنراتور نیروگاه و نتایج آن ارائه شده است. به زودی چکیده و متن کامل بارگذاری میشود.


علیرضا آقابابایی مبارکه