Cardinal Theme

اندازه گیری ویژگی های دینامیکی سازه دودکش نیروگاه شازند اراک

در این مقاله انجام آزمایش ثبت لرزش محیطی بر روی سازه دودکش نیروگاه شازند اراک و نتایج آن ارائه شده است. بزودی چکیده و متن کامل بارگذاری میشود.


علیرضا آقابابایی مبارکه