English
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

Cardinal Theme

اندازه گیری ویژگی های دینامیکی سازه دودکش نیروگاه شازند اراک

در این مقاله انجام آزمایش ثبت لرزش محیطی بر روی سازه دودکش نیروگاه شازند اراک و نتایج آن ارائه شده است. بزودی چکیده و متن کامل بارگذاری میشود.


علیرضا آقابابایی مبارکه